Navigace

Obsah

Územní plán

Zpracování Územního plánu Kostice bylo podpořeno dotací Jihomoravského kraje.

Zpracování Územního plánu Kostice bylo podpořeno dotací Jihomoravského kraje

Textová část

Územní plán Kostice - textová část
Územní plán Kostice - textová část Odůvodnění
Územní plán Kostice - SEA
Územní plán Kostice - Vyhodnocení vlivů na URU

Výkresy

ÚP Kostice výkres č. I.1 základní členění území
ÚP Kostice výkres č. I.2 hlavní výkres
ÚP Kostice výkres č. I.3 hlavní - koncepce zásobování vodou a odkanalizování
ÚP Kostice výkres č. I.4 hlavní koncepce energetiky a přenosu informací
ÚP Kostice výkres č. I.5 veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
ÚP Kostice výkres č. II.1 koordinační výkres
ÚP Kostice výkres č.II.2 předpokládaných záborů půdního fondu
ÚP Kostice výkres č. II.3 širších vztahů