Obsah

Tenisové kurty a dětské hřiště

 

Provozní doba:
Denně od 9:00 do 20:00 hodin

Rezervace tenisových kurtů provádějte  osobně v hospůdce na hřišti.

 
 
 

Dětské hřiště

Provozní doba:
Denně od 10:00 do 18:00 hodin
 
 
 

Provozní řád tenisových kurtů

Článek 1 - Vstup na tenisové kurty 

 1. Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou nebo permanentkou, kterou si návštěvník zakoupí u správců kurtů . Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů správců .

 2. Při plném obsazení kurtů se uzavře přístup, který se opět otevře až po uvolnění kapacity.

 3. Rezervace tenisového kurtu je možno provést u správce tenisových kurtů na základě rozvrhu a herního plánu. Rozvrh a herní plán bude v rámci možností umístěn na přístupném místě v areálu tenisových kurtů. Viz.systém rezervace

 

Článek 2 - Práva a povinnosti návštěvníků 

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení dětského hřiště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

 2. Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.

 3. Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.

 4. Sezóna na venkovních dvorcích začíná po ukončení přípravných prací na dvorcích vyhlášením jejího zahájení správci areálu. Sezóna obvykle (podle počasí) začíná 15.3. a končí 15.10. O definitivním ukončení hraní na otevřených dvorcích rozhoduje provozovatel areálu.

 5. Denní hrací doba je od 7,00 hod do doby viditelnosti, nejdéle však do 21,00 hod.

 6. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených osobních věcech prostorách areálu tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.

 7. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.

 8. Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit tenisový kurt podle instrukcí správců tenisových kurtů.

 

Článek 3 - Zakázané činnosti v areálu 

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

 2. Rušit klid ostatních návštěvníků.

 3. Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků a pod...

 4. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.

 5. Vjíždět do areálu na kole a opírat ho o oplocení sportoviště.


Článek 4 - Závěrečná ustanovení

 

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Policií ČR.