Obsah

logo

Název projektu: Na kole k přírodním a kulturním památkám

Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Spolufinancovaný fondem: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritní osa: 2 Kvalitné životné prostredie

Investiční priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c) 

Specifický cíl: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kód projektu: 304021X177

Vedoucí partner projektu: Obce Kostice

Hlavní přeshraniční partner: Obec Mníchova Lehota

Termín realizace projektu: 09/2019 – 08/2021

Celkové výdaje projektu: 544 887,37 EUR, z toho příspěvek z EÚ: 463 154,26 EUR

Typ aktivit projektu:

Plánování, příprava a budování cyklistických cest a turistických stezek s důrazem na zlepšení propojení kulturně a přírodně významných lokalit přeshraničního regionu.

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je zabezpečit zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky obou přeshraničních regionů, kteří zároveň tvoří cílové skupiny projektu. V rámci projektu bude u českého partnera zrekonstruován úsek významné cyklistické trasy C28 Kostice – Anglická alej a u slovenského partnera vybudován úsek cyklotrasy nový. Obě tyto aktivity partnerů zabezpečí přímé propojení obou přeshraničních obcí, v nichž bude projekt současně realizován (obec Kostice a obec Mníchova Lehota), s významnými přírodními lokalitami, nacházejícími se v jejich bezprostřední blízkosti. Na české straně hranice bude podél cyklotrasy vybudována nová naučná stezka. Hlavním měřitelným ukazatelem projektu bude délka opravených a nově vybudovaných cyklotras a naučných stezek. Realizace projektu v závěru zabezpečí snazší a bezpečnější přístup k poznání významných přírodních a kulturních míst, který je nyní nevyhovující, a to je shledáváno za největší problém. Nedílnou součástí projektu je i jeho společná propagace v území obou přeshraničních partnerů.

Způsob realizace aktivit projektu:

V rámci celého projektu budou realizovány 2 úseky cykloturistických tras a nově zbudována naučná stezka. Tyto aktivity budou dále doplněny aktivitami propagačními. V rámci přípravné fáze projektu byla uskutečněna tři společná setkání partnerských obcí, při kterých došlo ke zhodnocení výchozí situace a k následnému plánování projektu včetně definování možných variant řešení při existenci definovaných rizik. V závěru bylo navrženo optimální řešení projektu, které spočívalo ve volbě vhodných aktivit, které na sebe budou plynule navazovat a které primárně povedou k naplnění hlavního cíle projektu. Mimo jiné bylo velmi důležité, aby byl zamýšlený projekt přínosný primárně pro jeho cílové skupiny – obyvatele a návštěvníky přeshraničních regionů. Přínos projektu je shledáván na obou stranách hranice ve zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví, prostřednictvím propojení významných přírodních a kulturních lokalit cykloturistickými trasami, čímž dojde také k podpoře a rozvoji cestovního ruchu.

Způsob realizace všech naplánovaných aktivit projektu bude probíhat dle nastaveného časového harmonogramu, který zohledňuje místní podmínky, rozsah a náročnost výstupů projektu. V rámci předkládaného časového harmonogramu je reálný začátek realizace aktivit projektu stanoven v 09/2019 s předpokládanou délkou realizace projektu 24 měsíců. Ukončení realizace projektu potom vychází v 08/2021.

Předkládaný projekt bude realizován ve spolupráci obou partnerů a částečně dodavatelsky. Samostatní dodavatelé budou před zahájením fyzické realizace projektu vybráni na základě výběrových řízení, která budou provedena dle platné legislativy a podmínek operačního programu. Části projektu, které zahrnují stavební práce budou realizovány v souladu s požadovanými povoleními a s předloženými projektovými dokumentacemi, které byly zpracovány autorizovanými projektanty včetně podrobných položkových rozpočtu, které nacenil autorizovaný rozpočtář. V rámci přípravy projektu byly provedeny také průzkumy trhu, na jejichž základě byly stanoveny další výdaje souvisejících s realizací projektu.

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR a SR.


Z projektu budou na české straně financovány jednotlivé části:

- rekonstrukce mostu přes Kyjovku

most

 

- rekonstrukce cyklostrasy C28 Kostice - Anglická alej na katastru obce Kostice

stezka

 

- naučná stezka "Krásy lužního lesa" a cykloodpočívadlo

cykloodpočívadlo

 

Broukoviště

broukoviště